ActionAidNederland

ActionAid is een beweging van mensen die wereldwijd samenwerken om armoede en onrecht te bestrijden.

Transparantie

ActionAid gaat zeer zorgvuldig met geld om, iedere euro wordt twee keer omgekeerd voor hij wordt uitgegeven, zodat zoveel mogelijk ten goede komt aan ons programma- en campagnewerk.

Salaris directeur

Het bestuur (die allen onbezoldigde vrijwilligers zijn) stelt het salaris van de directeur vast. Dit bedroeg in 2015 €88,476. Zie ook pagina 47 van het jaarverslag 2015. ActionAid volgt het Advies Regeling Beloning Directeuren van Goede Doelen (VFI, 2011). De adviesregeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximum norm voor het jaarinkomen. ActionAid verstrekt geen bonus of gratificatie aan de directeur of het bestuur.

Waar het geld vandaan komt 

Het grootste deel van de projecten van ActionAid  wordt bekostigd met subsidiegeld van institutionele donoren (zoals Ministerie van Buitenlandse Zaken, Europese Unie of Vermogensfondsen). Daarnaast heeft ActionAid ruim 11.000 donateurs die ongeveer eenderde van het geld opbrengen.

Keurmerken CBF en ANBI

ActionAid draagt het CBF-keurmerk en heeft de ANBI-status. Het CBF houdt toezicht op het bestuur, beleid, de bestedingen, fondsenwerving en verslaglegging van een goede doel. Van het CBF mogen wij maximaal 25% van de inkomsten uit fondsenwerving opnieuw investeren in fondsenwerving.  ActionAid zit onder dit maximum. 

Verantwoording

ActionAid waarborgt op verschillende manieren dat het geld dat wij van onze donateurs ontvangen goed besteed wordt. Jaarlijks wordt de financiële boekhouding intensief gecontroleerd door een externe boekhouder, Dubois & Co. Daarnaast voeren we evaluaties uit naar de effectiviteit van onze projecten en maken uitgebreide, verplichte financiële en beschrijvende rapportages voor de diverse institutionele donoren. Deze worden ook weer door accountants gecontroleerd.

Evaluatie

Van elke euro die u ons geeft wordt  86% besteed aan de doelstelling. De projecten die wij uitvoeren zijn aan allerlei eisen en evaluatiemomenten gebonden. Wij werken in ontwikkelingslanden veel met lokale partnerorganisaties die ook constant door ons worden gescreend en gecheckt. ActionAid projecten werken met het ‘Participatory Reflection and Review Process’. Dit houdt in dat we ieder jaar met de gemeenschappen waarin we werken een evaluatie houden van ons werk. Doen we de juiste dingen? Boeken we vooruitgang? Wat zijn de knelpunten? Deze lessen worden meegenomen bij de implementatie van volgende projecten en gedeeld met andere landen.

Meer informatie over onze doelen, bestedingen, baten en lasten staat in onze jaarverslagen:

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014 

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2011