ActionAid is a global movement of people working together to further human rights and defeat poverty for all.

Giáo dục

Hiến pháp Việt Nam quy định giáo dục là quyền và trách nhiệm của mọi công dân. Mặc dù có những cam kết của Nhà nước, sự công nhận của xã hội và các khung pháp lý hiện hành, giáo dục vẫn là điều cao xa đối với nhiều trẻ em, phụ nữ và người dân tộc thiểu số. Nhiều giáo viên chỉ có phương tiện giảng dạy thật nghèo nàn hoặc không có. Trẻ em không có giấy khai sinh càng khó được đi học.

Hiện nay, tỷ lệ bỏ học cao, khoảng cách về địa lý và dân tộc, vai trò yếu kém của các hiệp hội phụ huynh và giáo viên cũng như sự tham gia của cộng đồng trong quản lý và giáo sát giáo dục nằm trong số những vấn đề nổi cộm. Ngoài ra còn có những vấn đề khác như các rào cản về ngôn ngữ, phân biệt đối xử với trẻ em gái, trẻ em nhiễm HIV hoặc khuyết tật, thiếu giáo viên có trình độ, thiếu một chương trình học phù hợp với nhu cầu của trẻ em.

Do tăng trưởng kinh tế được ưu tiên, chi tiêu và đầu tư cho giáo dục đã được “xã hội hóa”, điều đó có nghĩa là các nguồn lực cho giáo dục (và các dịch vụ công khác) được huy động từ khu vực tư nhân và xã hội. Do vậy, nhu cầu được học tập và quyền được đi học cho mọi người, đặc biệt là trẻ em dễ bị tổn thương, khó có thể được đáp ứng đầy đủ và đảm bảo.

Việt Nam có thể đã đạt được tiến bộ trong việc thực hiện 6 mục tiêu Giáo dục cho Mọi người (EFA) được đề ra năm 2000, nhưng rõ ràng là mục tiêu năm 2015 chưa chắc sẽ hoàn thành được trên toàn thế giới.

Mục tiêu

Đảm bảo bình đẳng trong tiếp cận giáo dục chất lượng cho trẻ em ở những vùng AAV làm việc tới năm 2017.

Hành động Chiến lược

- Chúng tôi sẽ làm việc với trẻ em, thanh niên, phụ huynh và các giáo viên trong vai trò nòng cốt để phối hợp với các bên liên quan khác nhằm bảo đảm quyền giáo dục cho mọi trẻ em.

- Chúng tôi mong muốn bảo đảm cho mọi người, đặc biệt là trẻ em, có trường lớp phù hợp, nơi quyền của trẻ em gái và trai được tôn trọng, nơi bồi dưỡng và phát huy các giá trị bình đẳng và công bằng.

- Chúng tôi sẽ liên kết chương trình với các phong trào địa phương, quốc gia và quốc tế về quản lý trường học, với giáo viên, phụ huynh và  các cộng đồng nhằm cải cách chính sách và thực thi để hiện thức hóa tiềm năng của giáo dục, hướng tới một thế giới bình đẳng và bền vững hơn.

Các can thiệp

- Cải thiện phổ cập giáo dục bắt buộc và chất lượng cho mọi người bằng cách thúc đẩy một môi trường học tập an toàn hơn và không phân biệt đối xử. Tập trung xóa bỏ rào cản ngôn ngữ đối với trẻ em, và thực hiện cách giảng dạy tích cực, hướng tới giáo dục chất lượng.

- Huy động sự tham gia vào quản lý trường học bằng cách tăng cường vai trò của học sinh, cộng đồng, các hiệp hội giáo viên và phụ huynh trong giám sát quản lý trường học nhằm nâng cao trách nhiệm giải trình trong nhà trường.

- Hỗ trợ các liên minh và mạng lưới ở các cấp (từ địa phương đến quốc tế) để phát triển các mô hình thay thế nhằm thúc đẩy các quyền trong trường học (PRS), đào tạo giáo viên và phát triển chương trình giảng dạy. Cải thiện đầu tư tài chính cho giáo dục nhằm góp phần gia tăng sự công bằng xã hội, kinh tế và môi trường.