ActionAid is a global movement of people working together to further human rights and defeat poverty for all.

An ninh Lương thực

AAV cam kết tiếp cận với vấn đề An Đất đai và tài nguyên thiên nhiên là nguồn tư liệu sản xuất chủ yếu đối với người nghèo. Tại Việt Nam, sản xuất nông nghiệp là nguồn thu nhập chính của khoảng 70% người nghèo . Ở Việt Nam, đất đai được phân bố tương đối đồng đều là một nhân tố quan trọng làm nên thành công của Việt Nam trong công cuộc xóa đói giảm nghèo trong những thập kỉ qua.

Tuy nhiên, trong những năm tới, với áp lực của đô thị hóa, công nghiệp hóa và nền sản xuất theo định hướng thị trường, việc chuyển đổi đất sản xuất nông nghiệp sang các mục đích công nghiệp và thương mại là điều không thể tránh khỏi. Điều này làm nảy sinh mối quan ngại về tác động tiêu cực đối với các hộ gia đình phải thay đổi chỗ ở do sinh kế bị rối loạn, mất an ninh lương thực và những đảo lộn về xã hội cũng như văn hóa. Bên cạnh đó, Việc khai thác ồ ạt các nguồn tài nguyên thiên nhiên hữu hạn làm đất đai và tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt đã  thay đổi cấu trúc sinh kế của các cộng đồng ở nông thôn và vùng xa. Điều này khiến các hộ gia đình bị lệ thuộc vào các công nghệ tốn kém và chắc chắn sẽ đặt thêm gánh nặng lên vai người phụ nữ nếu không có những biện pháp hỗ trợ hiệu quả nhằm đảm bảo phát triển bền vững.

ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (AAV) nhìn nhận An ninh lương thực không chỉ là đảm bảo nguồn cung lương thực; mà còn là tổng hợp của nhu cầu, đảm bảo nguồn cung và khả năng tiếp cận lương thực bền vững. Chúng tôi tin tưởng con người, chứ không phải tăng trưởng bằng mọi giá, mới là yếu tố quan trọng hàng đầu. Chính con người duy trì và phát triển kinh tế. Đổi lại, kinh tế sinh ra các giá trị cho xã hội. Do đó, quyền và việc thực hiện quyền của con người cũng như quyền và việc thực hiện quyền có liên quan đến các quá trình kinh tế như thế nào cần phải được tôn trọng.

An ninh lương thực dựa trên các quan điểm về quyền và việc thực hiện quyền khi giải quyết các vấn đề về cấu trúc và hiến pháp. Để thực hiện được điều đó, AAV sẽ làm việc với những đối tác quan trọng, gồm các cơ quan chính phủ để hỗ trợ người nghèo và người bị gạt ra ngoài thực hiện quyền có lương thực của họ và đảm bảo khối doanh nghiệp và các tác nhân phát triển khác có năng lực giải trình vì sự phát triển bền vững.

Mục tiêu

Trong giai đoạn từ 2012-2017, AAV sẽ thúc đẩy các giải pháp sinh kế thay thế và nông nghiệp bền vững tại những khu vực chúng tôi làm việc.

Thúc đẩy các giải pháp sinh kế thay thế

- Trong quá trình làm việc với nông dân, phụ nữ và người thuộc các dân tộc thiểu số để bảo đảm cho họ quyền có lương thực,

- AAV sẽ hỗ trợ phụ nữ và những người bản địa tăng cường khả năng kiểm soát nguồn đất đai và tài nguyên thiên nhiên.

- AAV sẽ thu thập, giới thiệu và nhân rộng các giải pháp sinh kế đã được xây dựng nhằm giúp họ đương đầu với các cơ chế tự do mới. Thông qua hợp tác với các hiệp hội nông dân, lao động, thanh niên, giới học thuật, truyền thông và các mạng lưới tại các cấp, sức mạnh tập thể của nông dân sẽ được tăng cường.

- Chúng tôi sẽ ủng hộ yêu cầu của họ đối với các chính sách nhằm đảm bảo việc quản trị công bằng và bền vững các hệ thống lương thực và tài nguyên thiên nhiên.

Hành động chiến lược

- Hỗ trợ, dẫn chứng, nhân rộng và vận động cho các mô hình sản xuất thân thiện với môi trường và chi phí đầu vào thấp như các giải pháp thay thế việc khai thác quá mức hệ sinh thái vì mục đích thương mại trong sản xuất lương thực.

- Tăng cường sức mạnh tập thể và khả năng cạnh tranh thị trường của nông dân thông qua cải thiện chuỗi giá trị, hỗ trợ các tổ chức nông dân, thúc đẩy các hình thức hợp tác khác nhau, kể cả hợp tác xã.

Trợ giúp người nghèo không có hoặc mất đất thực hiện các mô hình sinh kế ngoài nông nghiệp và phi nông nghiệp ở cả vùng nông thôn và đô thị.