ActionAid is a global movement of people working together to further human rights and defeat poverty for all.

Quản trị nhà nước

Song song với sự chuyển đổi từ một nền kinh tế kế hoạch tập trung và quan liêu sang “nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”, Việt Nam đang dần thay đổi theo hướng cởi mở hơn trong quản trị đất nước, hướng đến một tiến trình dân chủ hóa nhiều hơn. Điều này được thể hiện qua việc Quốc hội có nhiều quyền lực hơn và truyền thông có vai trò mạnh mẽ hơn trong việc hoạch định và giám sát thực hiện chính sách, nhận thức và ảnh hưởng chính trị của tầng lớp trung lưu và giới trẻ...

Tuy nhiên, có một khoảng cách lớn, bao gồm những trở ngại ngăn cản sự tham gia tích cực trong các quá trình chính trị của người nghèo, các nhóm yếu thế nhất, đặc biệt là phụ nữ, người của các dân tộc thiểu số, thanh niên và những nhóm bị thiệt thòi khác; việc thực thi Pháp lệnh Dân chủ ở Cơ sở vẫn gặp trở ngại do thiếu các cơ chế hỗ trợ, thiếu cung cấp thông tin cho người dân; các tổ chức phi chính phủ còn thiếu năng lực, sự kết nối và xây dựng liên minh giữa các thành viên của xã hội dân sự vẫn đang còn rời rạc.

Do vậy AAV sẽ thúc đẩy Nền Quản trị Công bằng và Dân chủ nơi mọi người- đặc biệt là những người yếu thế đóng vai trò chủ động. Một hệ thống giải trình minh bạch đa phương và tình đoàn kết xã hội là những điểm trọng tâm để xây dựng một xã hội phồn vinh không có đói nghèo và bất công; AAV nhìn nhận thanh niên và các tổ chức xã hội dân sự có vai trò tiên phong ngày càng rõ rệt trong tiến trình tạo ra sự thay đổi.    

Mục tiêu

Trong giai đoạn từ 2012-2017, AAV sẽ thúc đẩy trách nhiệm giải trình và tình đoàn kết nhân dân nhằm thay đổi xã hội, tăng cường lãnh đạo trẻ và tín nhiệm xã hội dân sự.

Hành động chiến lược

- Nâng cao năng lực của các nhóm bị đẩy ra ngoài nghiệt ngã nhất và xây dựng các tác nhân tạo sự thay đổi.

- Phụ nữ, các nhóm người bị đẩy ra ngoài sẽ tham gia vào các vấn đề quan trọng ở cấp địa phương để đảm bảo dịch vụ công có chất lượng, mở rộng không gian dân chủ và chống tham nhũng.

- Hỗ trợ và cộng tác với thanh niên, tầng lớp trung lưu, các tổ chức và mạng lưới dân sự chính thức và không chính thức để thúc đẩy tính hiệu quả, sự minh bạch và trách nhiệm giải trình của Chính phủ.

- Hỗ trợ giao lưu nhân dân vì tình đoàn kết, vận động thanh niên chia sẻ học hỏi.

- Tiến hành các nghiên cứu có chất lượng để góp phần vận động chính sách.

Các can thiệp

- Hỗ trợ xây dựng năng lực phân tích có phê phán cho phụ nữ nghèo, các nhóm dân tộc thiểu số, giới trung lưu, giới truyền thông và thanh niên thông qua các chiến dịch nâng cao nhận thức, các hoạt động xây dựng năng lực và hoạt động của các nhóm quản trị địa phương.

- Hỗ trợ liên kết trực tiếp giữa các nhóm mục tiêu trong cải cách hành chính địa phương, trong giám sát các quá trình chính trị và phát triển khác nhau bằng cách sử dụng các công cụ giải trình và tham gia khác nhau như ELBAG, Kiểm toán xã hội, Thẻ Báo cáo Công dân, Reflect...

- Hỗ trợ nâng cao năng lực của các thể chế phi chính phủ, củng cố mạng lưới của họ ở cấp quốc gia và xây dựng tình đoàn kết với các mạng lưới khác ở cấp khu vực và quốc tế, tăng cường tương tác với các bên liên quan ở các cấp khác nhau, góp phần nâng cao năng lực của các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam.

- Khích lệ và tập hợp những người trẻ, người có tư tưởng mới và hăng hái nhằm giúp đỡ các nhóm người khác nhau chống lại đói nghèo và tình trạng bị đẩy ra ngoài. AAV tiếp tục góp phần đưa Việt Nam đến với thế giới và đưa thế giới đến với Việt Nam qua các chương trình đoàn kết nhân dân, giao lưu và học hỏi đồng đẳng vì thay đổi xã hội.