ActionAid is a global movement of people working together to further human rights and defeat poverty for all.

Quyền của Phụ nữ và Trẻ em gái

Phụ nữ và trẻ em gái Việt Nam tham gia tích cực vào việc giảm nghèo và phát triển gia đình, cộng đồng và đất nước. Tuy nhiên, họ vẫn là nạn nhân của phân biệt đối xử, bạo lực, bất bình đẳng giới và các rào cản xã hội khác trong việc tiếp cận dịch vụ công, cơ hội việc làm và kinh tế, thu nhập, kiểm soát chính cơ thể mình, đặc biệt là trong việc tham gia chính trị. Phần lớn thời gian, công việc của họ tại nhà và tại nơi làm việc không được trả công, không được thừa nhận cho thỏa đáng, và bị coi là những việc chỉ dành cho nữ.

Mô hình sản xuất định hướng xuất khẩu, tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu và thiếu việc làm khiến tình trạng di cư trong và ngoài nước gia tăng. Phụ nữ di cư có thể có thêm cơ hội cải thiện đời sống nhờ độc lập về mặt kinh tế, nhưng cũng có thêm nguy cơ bị lạm dụng và bóc lột tại nơi làm việc và ở nhà.

Việt Nam đứng thứ 3 trên thế giới về tỷ lệ nạo phá thai cao ở lứa tuổi vị thành niên. Những tiêu chuẩn, tập quán, truyền thống, nhận thức xã hội thiên về sức khỏe tình dục và sinh sản vẫn phổ biến trong cộng đồng, giáo viên, cha mẹ, trẻ vị thành niên và thanh niên thiếu các kỹ năng sống cần thiết, thiếu các quan điểm chính trị chống bất bình đẳng giới, trẻ em gái và phụ nữ vẫn là nạn nhân của tình trạng bị bóc lột, bị lạm dụng tình dục và bạo lực.

Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng Giới lần thứ nhất từ 2011 đến 2020 của Việt Nam đã đặt nền móng quan trọng cho việc phát huy sức mạnh và sự tiến bộ của phụ nữ trong các lĩnh vực. Với niềm tin tưởng rằng bất bình đẳng giới là một trong những nguyên nhân sâu xa dẫn tới đói nghèo và bất công, AAV đã góp phần phát huy quyền phụ nữ với sự ủng hộ của tất cả các cộng đồng nơi chúng tôi đã làm việc từ nhiều năm nay. Chung tay xây dựng các giải pháp thay thế về xã hội và chính trị vì phụ nữ và trẻ em gái sẽ là một ưu tiên riêng biệt và chủ đạo trong mọi chương trình của AAV.

Mục tiêu

Xây dựng các giải pháp xã hội và chính trị cho phụ nữ và trẻ em gái tại những nơi AAV làm việc.

Hành động chiến lược

- Phụ nữ và lãnh đạo nữ sẽ được hỗ trợ để thúc đẩy tốt hơn khả năng quyết định về thời gian, lao động và cơ thể của họ.

- AAV sẽ làm việc cùng với tất cả mọi người, đặc biệt là trẻ em trai và nam giới- những người ủng hộ sự thay đổi, tìm cách giáo dục và nâng cao ý thức của những người khác về các quyền của phụ nữ.

- Các bên liên quan tại tất cả các cấp cũng sẽ được huy động và hỗ trợ trong vận động chính sách và các chiến dịch để tìm ra những giải pháp thay thế về xã hội và chính trị nhằm thúc đẩy quyền phụ nữ và bình đẳng giới.  

Các can thiệp

- Nâng cao nhận thức và năng lực cho phụ nữ và trẻ em gái để họ có thể tự bảo vệ khỏi mọi hình thức bạo lực giới, được hưởng các dịch vụ y tế, xã hội, kinh tế, hỗ trợ pháp lý, việc làm thích đáng và cơ hội việc làm bình đẳng mà không bị phân biệt đối xử.

- Xây dựng năng lực lãnh đạo cho phụ nữ có tiềm năng và hỗ trợ họ trở thành những lãnh đạo nữ trong cả lĩnh vực xã hội và chính trị.

- Tăng cường các nhóm cộng đồng và liên kết họ với các mạng lưới và phong trào ở cấp quốc gia, khu vực và quốc tế để họ có thể đấu tranh chống lại bạo lực và bất bình đẳng giới. 

- Tiến hành các chiến dịch và vận động nhằm thay đổi những quy chuẩn, tập quán cứng nhắc và mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ. Vận động tăng phân bổ ngân sách cho những hoạt động về quyền phụ nữ.